Moje Miasto

Deklaracja na podatek od nieruchomości osoby prawne (z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności)

← Usługi
Ta usługa wymaga rejestracji

Opis ogólny

Tę sprawę można załatwić elektronicznie

Usługa umożliwia złożenie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości drogą elektroniczną wraz z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.).

2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).

3) Uchwała Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

4) Uchwała Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

5) Uchwała Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości.

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikiem ZN-1A.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

elektronicznie

Termin realizacji

Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, pokój nr 36

Wydział Finansowy - Referat Podatków i Kontroli Podatkowej

Opłaty

Nie podlega

Telefon kontaktowy

17 787 43 34

E-mail

ldubiel@um.mielec.pl

Osoba kontaktowa

Lidia Dubiel - inspektor

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatek od nieruchomości płatny jest w ratach proporcjonalnych od czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach; pierwsza rata do 31 stycznia ,pozostałe 11 rat do 15 dnia każdego miesiąca. Podatek będzie płatny jednorazowo w przypadku, gdy kwota nie przekroczy 100 zł.

Tę usługę można załatwić elektronicznie