Moje Miasto

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności w portalu dla mieszkańców

← Usługi
Ta usługa wymaga rejestracji

Opis ogólny

Usługa umożliwia przesłanie w formie elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności w portalu dla mieszkańców.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Deklaracja

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

elektronicznie

Termin realizacji

14 dni od zamieszkania na nieruchomości lub powstania odpadów

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 23 (budynek za Policją)

- wymiar - pokój nr 14

- kontrola - pokój nr 15

- księgowość - pokój nr 32

Biuro Gospodarki Odpadami

Opłaty

Nieruchomości zamieszkałe:

(należy pomnożyć: liczbę osób zamieszkałych daną nieruchomość * odpowiednią stawkę)

Odpady są zbierane w sposób nieselektywny Odpady są zbierane w sposób selektywny
za każdą z pierwszych czterech osób zamieszkałych w domu, mieszkaniu 13 zł/osobę/miesiąc 11 zł/osobę/miesiąc
za piątą i każdą kolejną osobę zamieszkałą w domu, mieszkaniu 6,50 zł/osobę/miesiąc 5,50 zł/osobę/miesiąc

Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne:

(należy pomnożyć: liczbę pojemników * ilość wywozów * odpowiednią stawkę)

Rodzaj pojemnika Odpady są zbierane w sposób nieselektywny Odpady są zbierane w sposób selektywny
pojemnik o pojemności 80 l 11,95 zł 9,52 zł
pojemnik o pojemności 120 l 13,69 zł 11,00 zł
pojemnik o pojemności 240 l 27,38 zł 22,00 zł
pojemnik o pojemności 1100 l 126,43 zł 101,66 zł
pojemnik o pojemności 6000 l 682,14 zł 548,09 zł

Telefon kontaktowy

17 787 42 72, 17 787 42 73, 17 787 42 74

E-mail

mmadejska@um,mielec.pl, tsmykla@um.mielec.pl, pweglarz@um.mielec.pl

Osoba kontaktowa

Marzanna Madejska-Patyk - inspektor, Teresa Smykla - podinspektor, Paulina Węglarz - podinspektor

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie dotyczy przyjęcia deklaracji. W przypadku wydania decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania (bez opłat skarbowych) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu – za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.